Danish
German

Spor i landskabet

Vore mange gæster har gennem årene trådt mange stier i den flotte natur.

Nogle af disse stier er mærkede og du finder kortet her.

Området kaldes for Sandenbjerg. Kendetegnet ved græsset overdrev og hedeområde. Området er fredet i 2006. Området er en del af kystskrænten - kaldet Lien - der strækker sig i en bue mod øst fra Svinkløv bakken. Helt frem til tiden omkring år 0 har denne skrænt dannet kystlinie. Med en base af kridt overlejret af moræne rejser den sig stejlt med højder op til 60 m. over den foranliggende slette.

Fugle: 
Ynglefugle i hede og hedemose: Mosehornugle, Stor regnspove, Hedelærke, Skeand, Natravn og Rødrygget tornskade.
Ynglefugle i eng, mose og krat: Gul vipstjert, Engpiber, Bynkefugl, Gulbug, Vandrikse og Ravn.
Ynglefugle i skoven: Musvåge, Tårnfalk, Spurvehøg og duehøg.
Trækfugle: Vandrefalk, Kongeørn, Dværgfalk, Fiskeørn, Hjejle, Engsnarre, Stenpikker og Græshoppesanger.

Dyr:
Kronhjort, Rådyr, dådyr, grævling og ræv.

Flora:
Vendsysssel Gøgeurt, Purpur Gøgeurt, Klitrose, Strand-mandstro.